replica rolex watches was in fact recognized while many fields.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ
im. STEFANA ROWIŃSKIEGO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM


§ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Prawo korzystania z księgozbioru Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego mają
  mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego.

 2. Mieszkańcy nie mający stałego zameldowania na terenie wyżej określonym mogą
     korzystać po złożeniu kaucji, która jest zwrotna po oddaniu książek.  

 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 4. Przy zapisie do wypożyczalni czytelnik winien:

 • okazać dokument stwierdzający dane osobowe /dowód osobisty, legitymacja
  szkolna, studencka/,
 • zapoznać się z obowiązującym  regulaminem,
 • wypełnić kartę zapisu /zobowiązanie czytelnicze/,
 • wykupić kartę biblioteczną /wysokość opłaty w cenniku opłat regulaminowych/.
  Czytelnik złożonym podpisem zobowiązuje się do znajomości i przestrzegania regulaminu a także śledzenia wprowadzanych wszelkich zmian,
 • istnieje możliwość zapisu poprzez formularz ON-LINE dostępny na stronie Biblioteki, pod adresem: www.biblioteka-ostrow.pl

 5. W związku z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. nr 133,
     poz. 833) czytelnik Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim wyraża zgodę na
     wykorzystanie jego danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach    

     związanych ze zwrotem wypożyczonych zbiorów. Dane personalne będą wykorzystywane

     wyłącznie w ramach działalności biblioteki i nie będą udostępniane osobom trzecim i
     innym instytucjom. Powyższe unormowania nie naruszają ustawy o ochronie danych
     osobowych.

 6. Za czytelnika niepełnoletniego podpisują zobowiązanie i odpowiadają materialnie jego
    rodzice lub opiekunowie prawni, którzy wypełniają kartę zobowiązań i własnoręcznym

    podpisem potwierdzają znajomość regulaminu przyjmując na siebie odpowiedzialność za
    wypełnienie zobowiązań wobec Biblioteki.

 7. Czytelnik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie nazwiska i adresu
    zamieszkania, adresu e-mail, miejsca pracy lub nauki.

 8. Karta biblioteczna uprawnia do korzystania z zasobów bibliotecznych we wszystkich
     filiach Biblioteki Publicznej  im. Stefana Rowińskiego.

 9. Zagubienie karty bibliotecznej należy bezzwłocznie zgłosić w celu jej unieważnienia i

     zablokowania konta.
10. W przypadku zagubienia  karty  czytelnik ponosi dodatkową opłatę /wysokość jej zawiera
      cennik opłat regulaminowych/.

11. We wszystkich pomieszczeniach Biblioteki  obowiązuje zakaz palenia tytoniu, jedzenia i
      picia oraz używania telefonów komórkowych.
12. Czytelnik zobowiązany jest do pozostawiania w szafkach czytelnika okryć, toreb,
      plecaków itp.

13. W Bibliotece funkcjonuje „Fundusz czytelniczy” na który składają się dobrowolne datki
      czytelników. Wszystkie wpływy z tego tytułu zasilają budżet zakupów książek do
      Biblioteki.
 

§ II

WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Po książki czytelnik winien zgłaszać się z aktualną kartą biblioteczną  Z posiadania
    karty bibliotecznej jedynie zwolnieni są pacjenci Szpitala we Filii nr 3 /zobowiązuje
    odrębna procedura/.
2. Czytelnik może wypożyczyć w całej sieci Biblioteki Publicznej 15 woluminów, ale  
    nie więcej niż 5 woluminów w poszczególnej filii na okres do jednego miesiąca.

4. W wyjątkowych wypadkach- zwłaszcza w odniesieniu do osób  kształcących się -
     termin zwrotu można indywidualnie  przedłużyć o kolejny miesiąc po zgłoszeniu tego
     faktu bibliotekarzowi telefonicznie lub osobiście.

5. W systemie elektronicznym nie ma możliwości dokonywania prolongaty zwrotu
     książek, które są zamówione lub zarezerwowane przez innego czytelnika.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Bibliotece przysługuje prawo żądania
     zwrotu wypożyczonych książek przed upływem terminu zwrotu.
 7. Czytelnik może złożyć zamówienie na książki, które w danej chwili są       
     wypożyczone, określając termin ważności zamówienia.
 8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza. Jemu też zwraca  
      wypożyczone książki.
 9. Książka na telefon. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania się Biblioteka
     świadczy usługę dostarczania książek do domu na zamówienie telefoniczne.

10. Osoby niewidome bądź niedowidzące mają możliwość wypożyczenia w Bibliotece
      „ książek mówionych”.

11. Część zbiorów udostępnia się wyłącznie na miejscu w czytelni bibliotek. Do
      zbiorów tych zalicza się:

 • książki wydane przed 1950 r.,
 • księgozbiór podręczny (encyklopedie, podręczniki, słowniki, zbiory regionalne i prezencyjne),
 • czasopisma,
 • niektóre rodzaje zbiorów specjalnych ( rękopisy, starodruki, mikrofilmy fotokopie, kartografia, grafika, prasa, dokumenty życia społecznego, multimedia i bazy danych).

 12. Czytelnik po uzyskaniu hasła zalogowania i podaniu adresu e-mail może
       korzystać z internetowej wersji zamawiania i rezerwowania książki w Bibliotece
      (o procedurach i toku zamawiania w wersji internetowej stanowi oddzielny  
       regulamin wypożyczeń).

  13. Czytelnik w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z Biblioteki.

                                                         

§ III

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

1. Poprzez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną Biblioteka Główna udostępnia swoje zbiory
    wszystkim bibliotekom w kraju.

2. Pozycje niedostępne w bibliotekach Ostrowa Wielkopolskiego można zamawiać przez
    Bibliotekę Główną w systemie Wypożyczalni Międzybibliotecznej na terenie Polski. Pełny

    koszt sprowadzania materiałów pokrywa czytelnik.

3. Realizacja zamówień trwa najmniej jeden miesiąc.

4. Materiały sprowadzone udostępnia się użytkownikom wyłącznie w czytelni Biblioteki   
    Głównej.

5. Okres udostępnienia wypożyczonych materiałów bibliotecznych określa Biblioteka
    wypożyczająca i musi on być bezwzględnie dotrzymany.

6. W przypadku nadesłania przez bibliotekę krajową dokumentu wtórnego/kserokopia, płyta
    CD/ czytelnik pokrywa koszt zgodnie z wystawionym rachunkiem  staje się właścicielem
     materiału. Jeśli Biblioteka Główna jest zainteresowana przejęciem na własność
     materiałów, ona pokrywa koszty.

                                 

§ IV

POSZANOWANIE KSIĄŻEK

1. Czytelnik i dyżurny bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed jej
     wypożyczeniem. Wszelkie uszkodzenia powinny być odnotowane na karcie książki w
    systemie komputerowym.

 2. Jeżeli czytelnik nie zgłosi uszkodzenia, to przyjmuje się, że w chwili udostępnienia
      książka była w dobrym stanie.

 3. W przypadku stwierdzenia zniszczenia wypożyczenia  materiałów bibliotecznych bądź
      zagubienia książki, czytelnik jest zobowiązany do odkupienia tej samej książki lub
     wielokrotnego zwrócenia jej wartości inwentarzowej. Wysokość odszkodowania określają
     szczegółowe zasady zawarte w & VII regulaminu.

  4. Za uszkodzone książki czytelnik jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania którego
       wysokość określa Kierownik Filii w zależności od stopnia uszkodzenia .

  5. W razie odmowy czytelnika do ponoszenia opłat z tytułu odszkodowań Biblioteka
      dochodzi swych praw na drodze sądowej.

 

§V

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Za przetrzymanie książek ponad ustalony termin  określony w paragrafie  II pkt 2
    niniejszego regulaminu  Biblioteka pobiera opłatę ustaloną w cenniku opłat
    regulaminowych.
2. Biblioteka może wysłać upomnienie informujące o przekroczeniu terminu zwrotu
    wypożyczonych  książek oraz o naliczeniu opłaty za zwłokę. Czytelnik do którego   
    zostało wysłane upomnienie lub telefonicznie został poinformowany o upływie terminu
    zwrotu wypożyczonych książek, ponosi koszty upomnienia  według aktualnego cennika.
3. Jeżeli czytelnik nie zwraca książek w terminie, mimo monitów nie zwraca książek
    zamówionych przez innych czytelników, Biblioteka ma prawo zablokować konto
    czytelnika i dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa. Blokada konta
    następuje we wszystkich filiach Biblioteki.
4. W przypadku zwrotu książek po terminie pocztą, czytelnik zobowiązany jest do zwrotu
    kosztów upomnień oraz zapłacenia regulaminowej opłaty za przetrzymanie.

 

§VI

KAUCJA

1. W celu zabezpieczenia wypożyczanych książek od czytelników nie   będących stałymi
    mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego przy wypożyczaniu
    książek pobiera się kaucje w wysokości ustalonej przez bibliotekarza  na podstawie
    wartości rynkowej książki .

2. Czytelnik wypożyczający za kaucją może wypożyczyć dwie książki.
3. Kaucja podlega zwrotowi z chwilą oddania książki
4. Kaucja nie odebrana w ciągu 5 miesięcy nie podlega zwrotowi i zostaje wpłacona do kasy
    Biblioteki z przeznaczeniem  na zakup zbiorów bibliotecznych.                                                            

 

§VII

ZAGUBIENIE, ZNISZCZENIE LUB USZKODZENIE
MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone zbiory biblioteczne. Obowiązany jest
    odkupić zagubione lub uszkodzone książki.

2. Jeżeli odkupienie książki nie jest możliwe, czytelnik winien zwrócić odszkodowanie w
    wysokości:

 • do 10 - krotnej wysokości wartości książki wydanej w latach 1945-2000, nie niższej jednak  niż 25,- zł.,
 • równowartość książki wydanej po roku 2000 nie mniej niż 30.-zł.,
 • w  przypadku zagubienia woluminu dzieła wielotomowego, czytelnik reguluje należność za całość dzieła ,nie nabierając prawa własności do jego pozostałych tomów.

3. Po otrzymaniu odszkodowania, Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
4. Nieuregulowanie zobowiązań wobec biblioteki powoduje wstrzymanie realizacji zamówień
    czytelnika.
5. Powyższe zasady stosuje się również w odniesieniu do innych rodzajów zbiorów
    bibliotecznych.

 

§VIII

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Użytkownik, który nie stosuje się do przepisów regulaminu może być na podstawie
     decyzji kierownika Biblioteki czasowo lub bezterminowo pozbawiony prawa korzystania
     z wypożyczalni.
 2. Skargi i wnioski użytkownicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.

 3. Od decyzji kierownictwa Biblioteki przysługuje użytkownikowi prawo odwołania się do
     Dyrektora Biblioteki  Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim.

 4. W Naukowym Punkcie Bibliotecznym obowiązuje Regulamin Biblioteki „Społecznej  
     Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Wydziału Zamiejscowego w Ostrowie

     Wielkopolskim.       

5. Z dniem 31 grudnia 2011 roku traci moc Regulamin Biblioteki Publicznej im. Stefana
    Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 03 lutego 2006 roku.                                             

 

ZARZĄDZAM WPROWADZENIE W ŻYCIE NINIEJSZEGO REGULAMINU Z DNIEM  02.01.2012 ROKU.

 

Załącznik nr 1

- Regulamin Biblioteki „Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania –
   Wydziału Zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Załącznik nr 2

- Cennik opłat regulaminowych.

Załącznik nr 3

- Zobowiązanie o przestrzeganiu regulaminu.

Regulamin zatwierdzono na podstawie :Ustawy o bibliotekach dnia 27 czerwca 1997 r./Dz.U.nr.85, poz.539 z 1997 r. z późniejszymi zmianami/ oraz Statutu Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego  w Ostrowie Wielkopolskim.

UWAGA!

Filia nr 2 w dniach 24-28.01.2022 czynna w godzinach 10:00-14:00

Filia nr 7 w dniu 21.01.2022 czynna od  10:00 do 18:00

Filia nr 3 w dniu 19.01.2022 nieczynna

Filia nr 6 w dniach 19.01 i 20.01 nieczynna


 
 

soap2day